Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN HARBOUR RUN

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden door SportVibes United B.V. gevestigd te; Saturnusstraat 60, 2516 AH  Den Haag. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag  onder nummer 27174169, aldaar gedeponeerd. Hierna te noemen SportVibes.

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

 1. 'Algemene voorwaarden’ deze algemene voorwaarden
 2. 'de Website’ de Harbour Run website
 3. 'klant’ de klant die zich als zodanig heeft ingeschreven
 4. 'evenement of promotie’ alle activiteiten in de ruimste zin des woords die door SportVibes worden georganiseerd/verzorgd.
 5. 'plaats’ feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden, etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

 

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen SportVibes en de klant.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkende en aanvullende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door SportVibes zijn aanvaard.
 4. SportVibes heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden en de inhoud van de website eenzijdig te wijzigen. Het gebruik van de website door klanten na wijziging van de algemene voorwaarden betekent dat de klant akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden.
 5. SportVibes is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de algemene voorwaarden over te dragen aan derde, in welk geval zij de klant tijdig zal informeren.
 6. SportVibes en de klant erkennen dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 7. Door zich in te schrijven als klant van SportVibes begrijpt de klant en gaat hij ermee akkoord dat hij zich zonder kosten aanmeldt voor nieuwsbrieven van SportVibes. Ontvangers van de nieuwsbrief van SportVibes kunnen zich te allen tijde afmelden door de mogelijkheid tot uitschrijven in de nieuwsbrief zelf.

 

ARTIKEL 3 - BETAALBEWIJZEN

 1. Betaling van het inschrijfgeld en alle overige door de klant verschuldigde kosten wordt gedaan aan SportVibes.
 2. De volgende betaalwijzen zijn mogelijk bij inschrijving via de website:
  A. IDEAL
 3. Alle prijzen van betaalde diensten en producten die SportVibes worden aangeboden zijn in euro’s en inclusief BTW.

 

ARTIKEL 4 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST / INSCHRIJVING

 1. Indien SportVibes de datum, de locatie, het aantal deelnemers, speelniveau en de prijs van inschrijving en eventuele extra kosten heeft bepaald wordt de inschrijving als 'voorlopig’ in het geautomatiseerde inschrijfsysteem van SportVibes ingeboekt.
 2. Een Deelnemer dient een minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
 3. Inschrijving via de website komt definitief tot stand zodra SportVibes (autorisatie van) de betaling door klant heeft ontvangen.
 4. Is de inschrijving via de website tot stand gekomen, dan wordt de overeenkomst per ommegaande via e-mail aan de klant bevestigd.
 5. Indien geen autorisatie van de betaling door klant verkregen wordt, dan ontvangt de klant hetzij via e-mail hetzij via de gewone post bericht van het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de overeenkomst.
 6. Een inschrijving is voor de klant onherroepelijk. Het is niet mogelijk om ten aanzien van tot stand gekomen overeenkomst wijzigingen aan te brengen of te annuleren.

 

ARTIKEL 5 - PERSOONSGEGEVENS

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Deelnemer verklaart zich akkoord met de privacy verklaring van Organisator. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

 

ARTIKEL 6 - PORTRETRECHT
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

 


ARTIKEL 7 - OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

 1. De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.
 2. De klant is verplicht om op eerste verzoek tijdens het bezoek van evenement zich te identificeren om SportVibes onder meer in staat testellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen van een leeftijd jonger dan zestien (16) jaar.
 3. Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.
 4. De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van SportVibes, de exploitanten van de plaats van het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.

 

ARTIKEL 8 - RECHTEN VAN SPORTVIBES

 1. Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is SportVibes gerechtigd de inschrijving ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor de inschrijving aan SportVibes heeft voldaan.
 2. SportVibes behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien SportVibes dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.
 3. SportVibes en haar partners zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

 

ARTIKEL 9 - OVERMACHT

 1. Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede inbegrepen stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën, nationale rouw etcetera heeft SportVibes het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.
 2. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door SportVibes wordt geannuleerd, zal SportVibes uitsluitend verplicht zijn aan de klant het inschrijfgeld van dat betreffende evenement minus € 7,50 administratiekosten te restitueren. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf (12) weken na de geannuleerde datum plaats.
 3. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door SportVibes wordt verschoven naar een andere datum blijft de inschrijving geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant op de nieuwe datum niet kunnen dan is hij gerechtigd tot restitutie van het inschrijfgeld minus € 7,50 administratiekosten. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden als klant zich tijdig doch uiterlijk 5 werkdagen schriftelijk afmeldt bij SportVibes.

 

ARTIKEL 10 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van SportVibes alsmede betrekking tot de SportVibes gehanteerde bedrijfsformule berusten bij SportVibes. Het is de klant niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van SportVibes.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het evenement, de locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij SportVibes dan wel de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende evenement of bij de houder van de locatie. Het is de klant niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

 

ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID SPORTVIBES

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

 3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

 4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

 5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

 6. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

 

ARTIKEL 12 - AANVULLENDE BEPALINGEN

 1. Indien enig artikel in deze algemene voorwaarden of enig onderdeel van de overeenkomst te eniger tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd worden, dan blijven de algemene voorwaarden van de overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen die partijen met de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden hadden, het dichtst benadert.
 2. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.
 3. Eventuele klachten van klanten naar aanleiding van de door SportVibes geleverde diensten dienen schriftelijk gemeld te worden aan SportVibes.
 4. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is exclusief Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht aangaande het toepasselijke recht. Geschillen naar aanleiding van de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, onverlet de mogelijkheid in hoger beroep of cassatie te gaan.

 

Het voorgaande laat de mogelijkheid onverlet ander bij wet voorziene rechtsmiddelen te roepen zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, de mogelijkheid van arbitrage.

 

Durf jij het aan? Ja toch!

Officieel Harbour Run t-shirt voor iedere deelnemer

 

MAIN PARTNER
 • Port of Rotterdam
 • DRV Accountants & Adviseurs
OBSTACLE PARTNERS
 • Wiko
 • Fyffes
 • ILS
 • Dachser
 • Doornbos Equipment
 • Outdoor Valley
 • Condor Testgewichten
 • Palletcentrale
 • Kramer Group
PARCOURS PARTNERS
 • UWT
 • Waalhaven Group
 • Container Hotel
 • Uniport
 • Burando
 • Klevenberg
 • RDM Onderzeebootloods
 • Abird
 • Franklin Offshore
 • STC-KNRM
 • Volkerrail
 • Progeco
BUSINESS PARTNERS
 • Tanks
 • iTanks
 • RPPC
 • Flexpower
 • Hotel van der Valk
 • Botlek Business Club
 • Dosign
GOEDE DOEL
 • Nederlandse Brandwonden Stichting
ORGANISATIE
 • SportVibes